Många ärenden på långt fullmäktigemöte

Publicerad:

Kommunens årsredovisning för 2019 och omklädningsrum i ishallen var två av 37 punkter som avhandlades på fullmäktiges sammanträde under måndagskvällen.

Frågan om ytterligare omklädningsrum i ishallen var uppe på nytt med anledning av att kultur- och fritidsnämnden begärt tilläggsanslag för ökad driftskostnad.

Kommunfullmäktige beslutade att avslå nämndens begäran. Däremot beslutade fullmäktige, under förutsättning att kultur- och fritidsnämnden beslutar godkänna att finansiera tillkommande driftskostnader inom redan tilldelad ram, att tilldela tekniska servicenämnden anslag för investeringen.

Antog årsredovisning 2019

Kommunfullmäktige antog årsredovisningen för 2019. I kommunens årsredovisning redovisas det gångna årets verksamhet, det ekonomiska resultatet och graden av måluppfyllelse.

Trelleborgs kommun gör ett ekonomiskt resultat på 73 miljoner kronor för 2019, vilket innebär att kommunen uppnår både budget och det finansiella målet för god ekonomisk hushållning. Det starka resultatet gör det möjligt att avsätta 10 miljoner kronor till resultatutjämningsreserven.

Årsredovisningen ger också kortfattade berättelser från de olika nämnderna och en samlad bild av måluppfyllelsen.

Här kan du läsa årsredovisningen 2019 (PDF-dokument, 25,2 MB)

Bifall för flera motioner

Kommunfullmäktige beslutade även att bifalla ett antal motioner, vilket innebär att:

  • Tekniska servicenämnden får i uppdrag att använda nyttoväxter i samband med nyplanteringar i kommunens grönområden.
  • Trelleborgs kommun ska anlägga enkla alléer vid utbyggnad av cykelvägar där möjlighet för detta anses lämpligt.
  • Tekniska servicenämnden ska jobba för att, när det är möjligt, anlägga blomsterängar på lämpliga ytor.
  • Kommunstyrelsen får i uppdrag att inventera obebodda fastigheter på landsbygden och utreda förutsättningar, verksamhet och finansiering för att stimulera företagare att flytta in i tomma fastigheter på landsbygden och driva verksamhet.

En motion om att förbjuda nedskräpning av fimpar och snus återremitterades.

Revisionens granskningsrapporter

Kommunrevisionen redogjorde för tre granskningsrapporter som berörde investeringsprocess i kommunala verksamhetslokaler, valnämndens verksamhet och kommunens arbetsmiljöarbete med nedslag i kommunstyrelsen, bildningsnämnden och socialnämnden. Brister har framkommit i revisionens granskningar och berörda verksamheter har återkommit med plan på åtgärder.

Mer information

Här finns hela dagordningen med ärenden som togs upp i fullmäktige

Etiketter

Hjälpte informationen på den här sidan dig?