Svar på synpunkter om ringväg och hamninfart

Publicerad:

Nästan 60 synpukter lämnades in när förslaget till planprogram för östlig ringväg och hamninfart var ute på samråd i somras. Nu har svaren sammanställts i en samrådsredogörelse.

Samrådsredogörelse planprogram för östlig ringväg och hamninfart.
Foto: Trelleborgs kommun Licens: Creative Commons Erkännande Dela lika Samrådsredogörelse planprogram för östlig ringväg och hamninfart.

Syftet med planprogrammet är att, på ett övergripande sätt, beskriva vad den planerade ringvägen, hamninfarten samt ytorna för incheckning och uppställning kan komma att innebära och dess konsekvenser. Planprogrammet är till skillnad från de efterföljande detaljplanerna inte juridiskt bindande och ska läsas som ett inriktningsdokument och anvisning för fortsatt arbete.

36 av de totalt 59 inkomna synpunkterna kommer från privatpersoner. Övriga synpunkter har lämnats av myndigheter, kommuner, kommunala förvaltningar och nämnder, privata företag och aktörer, politiska partier och föreningar.

Målsättningen i arbetet med samrådsredogörelsen har varit att varje yttrande skall besvaras för sig. Flera svar innehåller hänvisningar till kommande arbete och processer, till exempel detaljplaner eller den fördjupade översiktsplanen. Detta beror på att arbetet med dessa frågor pågår och att det i nuläget inte går att ge ett färdigt svar.

Samrådsredogörelsen för östlig ringväg och östlig hamninfart (PDF-dokument, 809 kB).

Om samrådet

Under samrådstiden 4 juni-31 augusti 2018 kunde sakägare, allmänhet, myndigheter och organisationer ta del av planprogrammet och lämna synpunkter.

Den 19 juni hölls ett välbesökt samrådsmöte på Parken i Trelleborg. Deltagarna kunde där diskutera, ställa frågor och lämna synpunkter vid olika stationer uppdelade utifrån ämne (som till exempel trafik, natur och kultur samt fastighetsfrågor). Mötet var öppet för allmänheten och hade annonserats i lokalpressen samt på kommunens hemsida. Dessutom fick närboende, ledningsägare, myndigheter, föreningar och organisationer en personlig inbjudan via post.

En del av Kuststad 2025

Arbetet med ringväg och hamninfart är en del av det omfattande stadsutvecklingsprojektet Kuststad 2025 som påbörjades 2016. Förutom infrastrukturfrågorna innebär Kuststad 2025 en satsning på näringsliv och stadsutveckling.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?