Så ren är luften i Trelleborg

Publicerad:

Hur ren luften i Trelleborgs tätort är mäts kontinuerligt. En sammanställning av luftkvaliteten för 2018 visar att gällande gränsvärden inte har överskridits under 2018. Mätningarna avser svaveldioxid, kvävedioxid och små partiklar.

Mätningar görs i samarbete

Mätningarna genomförs i lokalt samarbete med Trelleborgs Hamn AB, Tekniska Nämnden och Samhällsbyggnadsnämnden. Det lokala samarbetet är en lösning som är ovanlig i Sverige, men som ger möjlighet till detaljerade mätresultat för alla intressenter.

Mätningar i centralt utsatt läge

Mätningarna genomförs på en sträcka mellan rådhusets parkering och korsningen Corfitz Beck-Friisgatan - Hamngatan. Den nya mätplatsen syftar till att ge en bild av påverkan på staden och dess invånare både med avseende på hamnens såväl som trafikens utsläpp. Hamnen har tidigare genomfört mätningar nere i trafikmiljö i hamnområdet under gångbron till mittelbron. Kommunens mätningar har tidigare skett i rådhuset.

Fortsätter att kontrollera

Även om inga överskridanden av gällande gränsvärden har skett, fortsätter mätningarna av timshalter av kvävedioxid och dygnshalter av små partiklar, eftersom de är så pass höga att kommunen är ålagd enligt lagstiftningen att kontrollera halterna genom mätningar. Kommunen bedöms ligga långt under de gränsvärden och under de nivåer där mätningar krävs för övriga parametrar.

Biltrafik och sjöfart bidrar till utsläpp

Den främsta källan till svaveldioxid, är utsläpp från oljeförbränning, vilket i Trelleborg domineras av utsläpp från sjöfarten. Halterna av svaveldioxid i luften ligger under de gällande gränsvärdena. Trots att halterna ligger klart under gränsvärdena är de höga i jämförelse med andra svenska orter, men har under de senare åren närmat sig nivåerna i övriga Sverige. Trenden har varit minskande, till följd av en övergång till lågsvavlig olja inom sjöfarten och en övergång från privata oljepannor till fjärrvärme.

Den främsta källan i Trelleborg till kvävedioxid är biltrafik och sjöfart. Halterna av kvävedioxid ligger under de gällande gränsvärdena. Detta gäller såväl dygnsmedelvärden som årsmedelvärden.

Små partiklar

Luften innehåller partiklar av varierande storlek och kemisk sammansättning. Partiklarna har sitt ursprung i olika utsläpp och av slitage från vägbanor. Halterna i Trelleborg ligger under gränsvärdena.

De uppmätta halterna för små partiklar har varierat betydligt under åren. Detta, tillsammans med att mätningar av partiklar endast har pågått under några få år, gör att det är svårt att se trender i materialet. Det kan dock befaras att halterna kommer att öka, dels på grund av hamnens utbyggnad, dels på grund av en ökad andel dieselfordon, och dels på grund av ökad biltrafik.

Andra ämnen

Det finns idag antagna miljökvalitetsnormer även för fler ämnen i luften, som kväveoxid, kolmonoxid, bly, bensen med flera. För dessa ämnen behövs endast en objektiv bedömning av att miljökvalitetsnormerna hålls i Trelleborg.

Mätningen kan följas

Den som själv vill följa mätningarna kan göra det på www.trelleborgsluft.se där de senaste halterna finns aktuella.

Rapporten om luftkvalitén i Trelleborg 2018 finns att läsa genom att klicka på länken.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?