Trelleborg bland topp 20 i arbete med klimatanpassning

Publicerad:

Trelleborgs kommun driver ett ambitiöst arbete med klimatanpassning. I en kartläggning av arbetet i Sveriges 290 kommuner hamnar Trelleborg på plats nummer 19 tillsammans med grannkommunen Skurup.

Uppsala är bäst i Sverige på klimatanpassning, därefter följer Sundsvall och Kristianstad på delad andraplats. Det visar 2019 års kartläggning av kommunernas klimatanpassningsarbete som IVL Svenska Miljöinstitutet och Svensk Försäkring gjort.

- Placeringen är mycket glädjande, men egentligen inte förvånande. Trelleborg arbetar sedan många år tillbaka strukturerat och övergripande med dessa svåra men viktiga frågor. Styrkan i vårt arbete är att vi ser mycket brett på frågorna, med särskilt fokus på skyfall med översvämningar, havsnivåhöjningar och värmeböljor, kommenterar klimat- och hållbarhetssamordnare Anitha Ljung.

2013 antog kommunen sin första klimatanpassningsplan och i juni 2018 var det dags för kommunfullmäktige att klubba en uppdaterad plan som sträcker sig till 2023. Planen innehåller kunskapsunderlag samt en handlingsplan med flera åtgärder som måste genomföras av olika aktörer inom och utanför kommunens organisation för att klimatanpassa samhället.

Mindre städer och kommuner på landsbygden har generellt inte kommit lika långt i sitt klimatanpassningsarbete som större kommuner. Svårigheterna med att implementera åtgärder i kommunerna kan bero på bristande infor­mation och samordning, osäkerheter kring finansiering och otydlighet vad gäller ansvarsfrågor. Det finns fortfarande ett stort behov av att både följa upp och stödja kommunerna i detta arbete.

Klimatförändringarna innebär stora utmaningar för samhället. Hur stora effekterna blir beror på omfattningen av det förändrade klimatet men också på förmågan att anpassa samhället till dessa förändringar.

– Redan idag inträffar många klimatrelaterade skador och de riskerar att öka både i antal och i omfattning. Kommunerna spelar en nyckelroll i anpassningsarbetet. Undersökningen visar tydligt att alla kommuner behöver kartlägga och genom­föra klimatanpassningsåtgärder för att minska sin sårbarhet, säger Anna Rudérus på Svensk Försäkring.

Stora värden står på spel i ett förändrat klimat, främst materiella värden under översvämningar. Under värmeböljor är det däremot människors hälsa, främst äldres, som påverkas negativt.

Som några goda exempel för Trelleborgs kommun gäller att skyfallskartering tagits fram och en kustskyddsstrategi är under framtagande. När det gäller värmeböljor finns checklistor framtagna för att minska effekterna som används inom äldreomsorgen.

Här finns den fullständiga rapporten Klimatanpassning 2019 – så långt har kommunerna kommit samt en kortversion av rapporten med rankningen

Hjälpte informationen på den här sidan dig?