Rivstart för arbetet med ny organisation

Publicerad:

Nästa vecka startar det praktiska arbetet kring den nya förvaltningsorganisationen i Trelleborgs kommun. Den politiska nydaningen trädde i kraft redan vid årsskiftet och i juldagarna pågick ett intensivt arbete med att få allt på plats. Många nya politiker valdes vid kommunfullmäktiges möte den 17 december, bara några få arbetsdagar innan de skulle starta sin tjänstgöring.

När det gäller organisationen i förvaltningarna kommer det arbetet att pågå under hela året, för att vara helt genomfört vid årsskiftet 19/20. Förändringen har arbetats fram under två års tid och innebär i korthet:

  • Kommunstyrelsen förstärker sitt uppdrag i att strategiskt leda, styra och samordna. Det betyder att bland annat mark- och exploateringsarbetet överförs till kommunstyrelsen, liksom upphandlingsfrågorna.
  • En gemensam kultur- och fritidsnämnd. Sedan tidigare har de båda nämnderna gemensam förvaltning.
  • Arbetsmarknadsnämnden förstärks med enheten för näringsliv. KomVux och SFI, Svenska för invandrare, överförs från bildningsnämnden till arbetsmarknadsnämnden.
  • Servicenämnden utgår och bildar tillsammans med tekniska nämnden en teknisk servicenämnd.
  • Överförmyndarnämnden utgår och Överförmyndaren sorteras in direkt under kommunfullmäktige. En Överförmyndare valdes vid kommunfullmäktiges sammanträde i december.
  • Nämndernas arbetsutskott ersätts av presidier förutom i kommunstyrelsen. Presidierna består av tre personer, ordförande, förste vice och andre vice ordförande.
  • Områdena VA, avfall och återvinning samt elnät föreslås utvärderas för drift i extern regi, eventuellt i bolagsform. Frågan kommer att utredas under året.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?