Bokslut bättre än budget

Publicerad:

28,9 miljoner. Det är det preliminära resultatet för Trelleborgs kommun för 2018. Det är något bättre än budget och i paritet med 2017 års resultat. Räknar man in också realisationsvinsten som uppkommit genom bildandet av koncernen Trelleborgs Rådhus AB, är siffran 276,2 miljoner.

Vi uppnår inte de finansiella målen för 2018, och det är inte tillfredsställande, säger kommunstyrelsens ordförande Mikael Rubin. Under det här året är det vår absoluta ambition att vi ska nå de satta målen.

Flertalet nämnder uppvisar ett positivt resultat i sin redovisning – kommunstyrelsen, bildning, kultur, fritid, arbetsmarknad och samhällsbyggnad. Också revisonen visar ett överskott, medan service och valnämnden har underskott i sin redovisning för 2018. Tekniska nämnden visar underskott för den skattefinaniserade verksamheten medan den taxefinansierade visar underskott i elverksamheten och överskott vad gäller vatten och avlopp. Överförmyndaren följer den antagna budgeten.

Som ett led i det av kommunfullmäktige fattade beslutet att samla samtliga dotterbolag under moderbolaget Trelleborgs Rådhus A, såldes under året aktierna i AB Trelleborgshem och Trelleborgs Hamn AB. Aktierna i Trelleborgshem värderades till 197 miljoner och i Trelleborgs Hamn till 64 miljoner. Detta leder till en realisationsvinst på 234,5 miljoner. Affären har finansierats via ett internt lån mellan kommunen och Rådhus AB. Årets resultat påverkas också av en realisationsvinst på 12,8 miljoner som en effekt av att kommunen avvecklat sin aktieportfölj.

Detta leder till ett redovisat preliminärt resultat om 276,2 miljoner för 2018.

Etiketter

Hjälpte informationen på den här sidan dig?