Intressanta ärenden på årets sista kommunstyrelse

Publicerad:

Idag samlades kommunstyrelsen för årets sista sammanträde. Under året har totalt cirka 350 ärenden hanterats i kommunstyrelsen och idag avrundades året med ett sista möte.

Dagen inleddes med information gällande medborgarbudget i Trelleborgs kommun. Medborgarbudgeten möjliggör för invånarna i kommunen att inkomma med utvecklingsförslag. På plats fanns Lena Langlet från Sveriges Kommuner och Regioner, som berättade för en positiv och engagerad publik om att hitta nya vägar som kompletterar det goda samarbetet med föreningslivet för att nå delaktighet och samhällsengagemang hos ännu fler medborgare. Trelleborg är först i Skåne med att arbeta med medborgarbudget och har enligt SKR den största budgeten.

Kommunstyrelsen fick även ta del av information gällande våldsbejakande extremism.

Kommunstyrelsen beslutade att anställa Anna Thott som ny samhällsbyggnadschef i Trelleborgs kommun, med tillträde senast den 1 april 2020.

Under dagens kommunstyrelse togs ett trettiotal ärenden upp.
Några av dagens ärenden och beslut:

  • AB Visit Trelleborg – KPMG har fått i uppdrag att genomföra en kartläggning och utvärdering av styrningen av Visit. Syftet är att med utgångspunkt från vad som kan anses gälla allmänt för god intern styrning och kontroll, utvärdera hur bolaget och dess verksamhet styrs samt att föreslå eventuella förbättringar. Kartläggningen har enligt instruktion från uppdragsgivaren inkluderat perioden 2016 till 2019. Beslut: "Extern genomlysning av styrning av bolagets verksamhet" överlämnas till Rådhus AB
  • Medborgarförslag: trafiksäkerhetshöjande åtgärder längs 511:an för att skydda kommuninvånarna Beslut: Hastigheten regleras till 60 km, hela vägen.
  • Verksamhetsplan för kommunstyrelsen 2020 - Verksamhetsplanen inkluderar styrelsens uppdrag, mål och aktiviteter, ekonomi samt personal Beslut: Godkändes
  • Begäran om medel för att täcka kostnader för arbetet med fördjupad översiktsplan för Trelleborgs stad 2035, under år 2020. Beslut: Godkändes.

Kommunstyrelsen avslutades med en varm hälsning till samtliga medarbetare i kommunen: En god jul och ett gott nytt år!

Etiketter

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för din hjälp!