Trelleborgs kommun deltar i unikt forskningsprogram om undervisning i förskolan

Publicerad:

Sedan 2016 har Trelleborgs kommun och ytterligare nio andra kommuner, i samarbete med forskare från Malmö universitet och det fristående forskningsinstitutet Ifous, utvecklat undervisningen i sina förskolor genom FoU-programmet UNDIF (Undervisning i förskolan), det största forskningsprogrammet i sitt slag. En av målsättningarna med programmet har varit att få förskollärare att se sig själva som lärare i förskolan med ett tydligt undervisningsuppdrag.

Sabrina Nilsson och Ingrid Nilsson är två av förskollärarna i Trelleborgs kommun som har medverkat i forskningsprogrammet UNDIF - Undervisning i förskolan.
Foto: Yana Broberg Licens: Creative Commons Erkännande Dela lika Sabrina Nilsson och Ingrid Nilsson är två av förskollärarna i Trelleborgs kommun som har medverkat i forskningsprogrammet UNDIF - Undervisning i förskolan.

– Vi tvekade inte att tacka ja när Trelleborgs kommun fick erbjudandet om att delta i UNDIF-programmet, säger Håkan Gunnarsson, förskolechef på Smygehamns förskola. Dagens förskola står inför nya förutsättningar och utmaningar och för att kunna möta dessa krav behöver vi som arbetar inom förskolan utvecklad kunskap med nya förhållningssätt och arbetsmetoder.

– I den reviderade läroplanen för förskolan, som träder i kraft den 1 juli i år, har begreppet undervisning förts in, berättar Ulrica Falck, utbilningschef för förskolan i Trelleborgs kommun. I och med att förskolan i Trelleborg sedan 2016 har medverkat i UNDIF-programmet är våra förskollärare väl rustade inför den nya läroplanens krav på att förskollärarna ska ansvara för undervisningen i förskolan och vi har ett stort försprång jämfört med andra kommuner.

Ny syn på undervisning i förskolan

Louise Nilsson, biträdande förskolechef på Högalids förskola och lokal processledare inom UNDIF-programmet, berättar att även om lärandet inom förskolan även tidigare var strukturerat och planerat, fanns det ett visst motstånd hos förskollärarna att använda begreppet "undervisning":

– Förskollärarna undersökte och letade fakta tillsammans med barnen, och följde deras intresse, men man kallade det inte undervisning.

Efter tre års medverkan i forskningsprogrammet har dock Louise Nilsson och hennes chefskollegor sett en attitydförändring till undervisningsbegreppet och en ökad medvetenhet om undervisningens innehåll och former hos förskollärarna:

–Vårt deltagande i UNDIF-programmet har bland annat resulterat i att förskollärarna har ökat sin förmåga att analysera syfte och mål med undervisningen. De har också blivit mer säkra i sin ledarroll, säger Louise Nilsson.

Praktiknära forskning

Genom praktiknära forskning har medverkande förskollärare fått pröva olika undervisningsteorier i praktiken för att sedan redovisa sina erfarenheter till forskningsteamet på Malmö universitet.

– Vi använde oss av de olika undervisningsteorierna i vår planering och våra aktiviteter med barnen, berättar Ingrid Nilsson, förskollärare på Ajgeldingerska villan. Därefter rapporterade vi tillbaka till forskarna vid Malmö universitet om våra resultat och slutsatser.

– Det har varit oerhört spännande och lärorikt att få arbeta parallellt med forskningen, säger kollegan Sabrina Nilsson. Nu ser vi oss som undervisande lärare under hela arbetsdagen; det är inte bara något som äger rum vid ett särskilt tillfälle, exempelvis vid samling.

Utvecklar undervisningen i förskolan tillsammans

Förskolorna i Trelleborgs kommun kommer att fortsätta fördjupa sig i de olika teorier och metoder som de tagit del av i forskningsprogrammet, men även hitta nya sätt att bedriva undervisning:

– Genom medverkan i UNDIF har förskolorna i Trelleborg skapat en utvecklingsorganisation med det kollegiala lärandet som grund. Vi lär tillsammans och utvecklar undervisningen tillsammans, säger Louise Nilsson.

Om UNDIF

Under tre års tid har 230 förskollärare och förskolechefer i tio kommuner, i samarbete med forskare från Malmö universitet och Ifous, utforskat och utvecklat undervisningen i sina förskolor genom FoU-programmet UNDIF (Undervisning i förskolan). Det övergripande syftet med UNDIF-programmet har varit att utveckla såväl kunskap och förhållningssätt som arbetsmetoder inom undervisningen i förskolan.

Den 26 april 2019 avslutas UNDIF-programmet med en konferens på Malmö universitet där forskarna och de medverkande kommunerna redovisar sina resultat och erfarenheter.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?