Resultat Öppna jämförelser – Företagsklimat 2018

Publicerad:

Enkäten besvaras av företag som har varit i kontakt med kommunen inom olika områden. Trelleborgs kommun arbetar löpande med att kvalitetssäkra sina verksamheter och detta är ett sätt att analysera vilka områden vi kan förbättra och lyssna till vad företagen tycker om oss.

Syftet med Öppna jämförelser är att stimulera regioner och kommuner att analysera sin verksamhet, lära av varandra, förbättra kvaliteten och effektivisera verksamheten. Medborgarna i ett demokratiskt samhälle har rätt till full insyn i vad gemensamt finansierade verksamheter åstadkommer - helt enkelt vad man får för pengarna.

Öppna jämförelser görs inom dessa områden:

  • Företagsklimat
  • Hälsa och sjukvård
  • Samhällsplanering och säkerhet
  • Skola
  • Socialtjänst
  • Jämställdhet

Om mätningen

Kommunernas service rankas totalt samt inom sex myndighetsområden: brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll samt serveringstillstånd. Som serviceområden mäts: information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet. Trelleborg mätte under 2018 serviceområdena för fyra myndighetsområden: bygglov, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll samt serveringstillstånd.

Årets resultat

Trelleborg placerar sig på ett godkänt resultat liksom grannkommunerna. Dock tappar Trelleborg i den totala rankingen jämfört med 2017.

– Det är viktigt att vi tittar på vår egen verksamhet, hur kan vi bli bättre utifrån våra specifika förutsättningar, men det är också nyttigt att se vad våra grannar gör. Att lära av andra är ett effektivt sätt att förbättra sin egen verksamhet utifrån egna förutsättningar berättar Anna Engblom, näringslivstrateg, Trelleborgs kommun.

Låg svarsfrekvens

Svarsfrekvensen är dock låg, endast 34 % av de tillfrågade svarar. Antalet svarande måste tas i beaktande – resultaten är inte statistiskt säkerställda.

– Vi ser gärna att alla som får frågan svarar på vår enkät. Det gör att vi med större säkerhet kan dra slutsatser av resultatet berättar Anna Engblom.

Trelleborgs kommuns resultat av mätningen för 2018. (PDF-dokument, 1,9 MB)

Rankingresultat

Ranking 2018 NKI 2018 Ranking 2017 NKI 2017
Bygglov 95 63 73 64
Miljö 82 67 12 79
Livsmedel 94 75 76 73
Servering 71 62 X X
Totalt 152 67 74 72

Kommunens näringslivsstrateg, Anna Engblom, har analyserat resultaten och nedan finns kommentarer på resultatet.

Just livsmedelstillsynen får ett högre NKI-resultat. Företagen upplever över lag ett gott bemötande av kompetenta medarbetare för alla myndighetsområden.

– Det är glädjande att vi har så kompetenta och engagerade medarbetare! berättar Fredrik Geijer, kommundirektör, Trelleborgs kommun.

– En viktig faktor för ett gott företagsklimat är upplevelsen företaget har när de är i kontakt med kommunen. Det är mycket stimulerande för oss och våra medarbetare, att se att våra företag upplever att de blir bemötta på ett bra sätt av kompetenta tjänstepersoner. Däremot vet vi att vi behöver bli bättre på att kommunicera och informera. Både före och under ärendehanteringen. Vår webbsida behöver utvecklas, både med ren information men även med digitala tjänster. Vi arbetar hårt med att förbättra oss på det området. Inom kort kommer en rad e-tjänster att lanseras och detta kommer underlätta för företag som skall kunna uträtta sina ärenden närhelst och varhelst de önskar. Vi planerar även för en ny webbplattform. Den digitala tillgängligheten är en konkurrensfördel för alla typer av verksamheter idag. Även kommuner! berättar Fredrik Geijer.

På regional nivå (Skåne) har Trelleborg ett NKI-värde i paritet med andra skånska kommuner. Servering utmärker sig negativt med 13 punkters skillnad i NKI-värde.

– Oavsett detta resultat, kan vi alltid göra det bättre. Lite bättre varje dag i våra kontakter med företagare och invånare berättar Mikael Rubin, kommunstyrelsens ordförande, Trelleborgs kommun.

– Hanteringen av serveringstillstånd där Trelleborg utmärker sig negativt är en fråga som främst påverkar upplevelsen av Trelleborg och våra besöksmål lokalt, men är för oss oerhört viktig sådan (fråga). Att verkar för ett attraktivare Trelleborg och fortsätta bygga på vårt starka varumärke är av högsta prioritet. Där vet vi att Vellinge har gjort specifika insatser som vi kan lära av, berättar Anna Engblom.

Utvecklingen framöver

Kommunen arbetar med en rad olika förbättringsåtgärder under 2019.

Miljöavdelningen kommer under året att öka antalet träffar och dialogtillfällen för företagare. Och genom ett rådgivande förhållningssätt arbeta mer med att få acceptans, förståelse och tillit till vår kompetens och tillsynsuppdragets viktiga funktion för en välgrundad samhällsutveckling.

– Framöver kommer vi på miljöavdelningen att fokusera på likabehandlingen i vårt arbete. Viktigt för att främja en rättvis konkurrens vilket ökar rättssäkerheten som är en del av bedömningsgrunderna. Medarbetarna har utbildats i dialogkompetens och det ser vi har gett resultat berättar Rima Dauod, miljöchef, Trelleborgs kommun.

– De digitala tjänsterna håller på att uppdateras även för serveringstillstånd. Under nästa år (2020) kommer flertalet tjänster att lanseras och i och med det hoppas vi att företagen upplever att informationen är bättre berättar Birgitta Roth, alkoholhandläggare, Trelleborgs kommun.

Sammanfattning från handlingsplan NKI för bygglov 2019:

Bygglovsavdelningen har en egen handlingsplan för ökat NKI 2019 och i den återfinns en rad förbättringsåtgärder. Det handlar framför allt om att öka digitaliseringen samtidigt som tillgängligheten kommer öka i traditionella kanaler. Avdelningen kommer framöver även erbjuda företag platsbesök i samband med att de söker bygglov. Denna väldigt proaktiva åtgärd kommer förhoppningsvis öka förståelsen för vad som eventuellt behöver kompletteras i ett ärende. På så vis kortas även den upplevda handläggningstiden eftersom vi först kan starta ett ärende när alla handlingar är kompletta.

Länk till undersökningen:
https://skl.se/tjanster/merfranskl/oppnajamforelser/foretagsklimat.1147.html

Hjälpte informationen på den här sidan dig?