Gemensam utredning om västlig infart färdig

Publicerad:

Trelleborgs kommun ser stora svårigheter med att gå vidare med det förslag på västlig infart som företaget Spacescape tagit fram tillsammans med Interio. Förslaget är ett resultat av en utredning som kommunen och Trafikverket finansierat tillsammans.

- Vi är mycket nöjda med att åter ha inlett en dialog med Trafikverket angående det omfattande stadsutvecklingsprojekt som vi arbetar med i Trelleborg, säger kommundirektör Fredrik Geijer. De senaste månadernas samarbete varit konstruktivt och positivt. Nu ser vi fram emot att utveckla samarbetet kring övriga projekt.

Den gemensamma utredningen har samfinansierats av Trelleborgs kommun och Trafikverket. Genom arbetet har frågan om en västlig infart till Trelleborgs hamn åter undersökts, i enlighet med Trafikverkets önskemål. Konsultföretagen Spacescape och Interios uppdrag har varit att utreda om det är möjligt att kombinera god stadsutveckling och nya stadsdelar i hamnområdet med en västlig hamninfart.

- Konsulterna har haft en uppgift som varit utmanande i ett stadsutvecklingsperspektiv och vi ser att teamet har lagt ner mycket jobb på rapporten, säger kommunstyrelsens ordförande Mikael Rubin. Dock ser Trelleborgs kommun stora svårigheter i att gå vidare med det förslag som konsulterna presenterat.

Förslaget innebär att Travemündeallén och riksväg 9 sammanförs till en 57 meter bred trafikanläggning mellan Travemündekorset och Centralstationen. Hamninfarten föreslås alltså bestå av en väg med två filer i vardera riktning i samma sträckning som dagens Travemündeallé. Kommunen konstaterar att en sådan väg kommer att förstärka den redan existerande barriären mellan befintlig stad och de planerade stadsdelarna i hamnområdet.

I konsultuppdraget har det inte ingått att utreda var ytor för incheckning och uppställning ska lokaliseras. Det har inte heller ingått att studera hur trafiken från väster ska korsa bangården och hur hamnens inre logistik i det nya östliga läget ska fungera.

- För att något förslag ska vara möjligt att genomföra måste det finnas lösningar på dessa frågor, säger Mikael Rubin.

Carl-Johan Engström, professor emeritus vid KTH:s avdelning för samhällsplanering och miljö, har varit kommunens ombud i arbetet med den gemensamma utredningen. Han menar att den föreslagna dragningen av hamninfarten splittrar de exploaterbara ytorna vid Centralstationen till små och bullerstörda delområden, vilket hämmar viktiga faser i etableringen av de nya stadsdelarna.

- Om tillgängligheten till det nya hamnområdet hade fått en trovärdig lösning med en västlig infart hade konflikten med utbyggnaden av nya stadsdelar blivit en svår avvägning. Resultatet av utredningen visar dock att så inte är fallet. Därmed framstår en västlig infart, med de negativa konsekvenserna för planerad stadsutveckling, inte ens som en kortsiktig lösning. På så vis har den genomförda utredningen varit till stor nytta, säger Carl-Johan Engström.

Kommunens ambition är nu att fortsätta dialogen med Trafikverket. Målet är att hitta en lösning som säkerställer tillgängligheten till Trelleborgs Hamn samtidigt som kommunen kan omvandla hårdgjorda ytor till nya stadsdelar.

Förslag till detaljplaner för en östlig ringväg samt en östlig hamninfart med tillhörande ytor för incheckning och uppställning planeras gå ut på samråd sommaren 2019.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för din hjälp!