Den här nyheten har passerat sitt bäst-före-datum och kan vara inaktuell.

Avtal för fastighetsvärdering klart

Publicerad:

Ett flertal fastighetsägare inom området för den planerade östliga ringvägen och hamninfarten har ställt sig positiva till frivillig förtida inlösen. Nu har Trelleborgs kommun tecknat avtal med två värderingsföretag.

Karta med den planerade sträckningen för ringvägen och hamninfarten efter beslut i kommunfullmäktige i november 2017.
Foto: Ie Urde Licens: Creative Commons Erkännande Dela lika Karta med den planerade sträckningen för ringvägen och hamninfarten efter beslut i kommunfullmäktige i november 2017.

Efter kommunfullmäktiges beslut om sträckningskorridor för ringväg och hamninfart i november 2017 har kommunen inlett dialog med ägarna av de bostadsfastigheter som ligger inom markzonen för vägen.

Trelleborgs kommun har stor förståelse och respekt för att fastighetsägare i markzonen runt de planerade vägarna kan vilja eller behöva flytta men att det kan vara svårt att avyttra sin fastighet så länge planeringen av ringvägen och hamninfarten pågår. Därför har fastighetsägarna erbjudits att i tidigt skede sälja sin fastighet till kommunen genom frivillig överlåtelse utifrån samma regler som gäller vid expropriation.

Flera av ägarna som fått erbjudandet har ställt sig positiva till att få sin fastighet värderad av en oberoende fastighetsvärderare som säkerställer att hela processen sker i enlighet med gällande lagstiftning. Efter att avtal nu tecknats med FS Fastighetsstrategi och Svefa kan det arbetet sättas igång. De fastighetsägare som tidigare uttryckt att de vill få sin bostadsfastighet värderad kommer att kontaktas.

Kriterierna för värderingen är att fastighetens värde inte ska inte påverkas av beslutet om sträckningskorridor för de planerade vägarna. Vid värderingen utgår man från läget så som det var före beslutet fattades. Beräkningarna av marknadsvärdet innefattar de speciella kvaliteter som varje enskild fastighet har.

Kommunen har också tecknat avtal med Compound Interest Sweden som arbetar med markförhandlingar. Framöver kommer det vara representanter från Compound Interest Sweden som är kontaktperson för de direkt berörda fastighetsägarna när det gäller fastighets- och ersättningsfrågor inom projektet Kuststad 2025.

Definition direkt berörda

Definitionen av direkt berörda fastigheter är att de ligger inom markzonen, vilken består av en 14 meter bred väg samt tillhörande skyddszon på 30 meter på vardera sidan. Alla som har hela eller en del av fastigheten inom skyddszonen har fått erbjudandet om frivillig förtida inlösen.

Projektet samfinansieras av EU.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?