Den här nyheten har passerat sitt bäst-före-datum och kan vara inaktuell.

Missförhållande enligt Lex Sarah på barnboende

Publicerad:

I en akut situation flyttade barn in i en bostad med särskild service för barn och unga enligt LSS. Det fanns dock brister kopplade till både bostaden och planeringen av verksamheten. Situationen anmäldes enligt Lex Sarah och socialnämnden lämnar nu rapporten vidare till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

En LSS-handläggare gjorde anmälan efter att ha besökt barnboendet. I rapporten pekas det bland annat på brister gällande bostadens inne- och utemiljö, personalens förutsättningar för att utföra arbetet och att bostaden inte är anpassad utifrån barnens behov.

Den interna utredningen är avslutad. Där görs bedömningen att det inte kan uteslutas att det inträffade har inneburit en risk för allvarligt missförhållande för barnen. Rapporten kommer därför att anmälas till IVO.

Starten av boendet skedde akut för att finna en lösning för ett barn med behov av boende och omvårdnad. I utredningen görs bedömningen att det funnits brister i ansvaret och tydligheten kring hur verksamheten skulle bedrivas efter det akuta skedet. Planering och beslut kring en permanent lösning borde ha skett direkt efter den akuta starten. Tydlighet och stabilitet i personalfrågan borde också ha säkerställts.

Sedan situationen anmäldes har flera åtgärder vidtagits. En ny enhetschef har tillsatts och en teamledare finns som stöd till chefen. Tillsvidareanställd personal med relevant kompetens och erfarenhet arbetar på boendet. Bristerna i inne- och utemiljön har åtgärdats.

För mer information

Roger Granat, avdelningschef myndighet: 0410-73 33 66
Marie-Louise Kondrup, avdelningschef LSS: 0410-73 34 61

Fakta om Lex Sarah

Lex Sarah gäller inom verksamheter som regleras av socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Lagen innebär att:

  • anställda ska rapportera missförhållanden
  • den som bedriver verksamheten ska utreda och avhjälpa eller undanröja missförhållandet
  • den som bedriver verksamheten ska, om det visar sig att missförhållandet är allvarligt, snarast anmäla det till Inspektionen för vård och omsorg (IVO)

Hjälpte informationen på den här sidan dig?