Detaljplan för Kattegatt 20 m.fl. ”Thysells i Anderslöv” Trelleborgs kommun

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för vårdcentral, särskilt boende, skola och centrumverksamheter samt cirka 120 nya bostäder i området.

Planförfarandet har ändrats till utökat förfarande då planen avviker från översiktsplanen genom att föreslå ändrad markanvändning inom området.

Planen ställs ut för granskning från den 20e mars till den 17e april 2017.

Granskningshandlingar
DP218_Kungörelse granskning.pdf (PDF-dokument, 36 kB)
DP_218_Plankarta_granskning.pdf
 (PDF-dokument, 2,4 MB)
DP218_planbeskrivning_granskning.pdf
 (PDF-dokument, 2,6 MB)
DP_218_samrådsredogörelse.pdf (PDF-dokument, 154 kB)

Samrådshandlingar
Följebrev (PDF-dokument, 153 kB)
Plankarta med illustration (PDF-dokument, 2 MB)
Planbeskrivning (PDF-dokument, 2,6 MB)

Hjälpte informationen på den här sidan dig?